Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000

Informacje o projekcie

Projekt „PARTNERSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ NA OBSZARACH NATURA 2000” (nr POKL.08.01.02-20-027/11) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki,  Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2012 r. – 30 września 2013r.
Obszar realizacji projektu: Powiaty: białostocki, sokólski, suwalski, sejneński, miasto Białystok i miasto Suwałki. Obszar projektu obejmuje 2 obszary funkcjonalne: Puszczy Knyszyńskiej i Pojezierza Suwalskiego.
Uczestnicy projektu: 156 osób zatrudnionych (w tym 100 kobiet) zamieszkałych na obszarze realizacji projektu.

Do udziału w Projekcie zapraszamy szczególnie:

Projekt ma charakter pilotażowy – koncentruje się na zagadnieniach zarządzania zmianą gospodarczą na obszarach Natura 2000, które nie tylko przechodzą zmiany strukturalne, znamienne dla obecnych czasów, lecz gdzie regulacje związane z ochroną przyrody znacząco utrudniają warunki gospodarowania, a także zakres możliwych interwencji rozwojowych.

Projekt ma charakter hybrydowy – łączy aspekty badawcze i analityczne z innowacyjnymi działaniami w obszarze tworzenia systemu zarządzania zmianą gospodarczą oraz wsparciem lokalnych społeczności i instytucji w zakresie zarządzania partnerstwami lokalnymi.

Cel główny projektu: Rozwój systemu przewidywania i reagowania na zmiany gospodarcze na obszarach Natura 2000.
Cele szczegółowe projektu:
– konceptualizacja procesu przewidywania i reagowania na zmianę gospodarcza w ramach przeprowadzonych badań i opracowanych Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą,
– instytucjonalizacja systemu zarządzania zmianą w ramach tworzonych partnerstw lokalnych,
– promocja partnerskich powiązań sieciowych i kooperacyjnych w ramach tworzonych platform współpracy na rzecz wdrażania opracowanych strategii.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

1. Diagnoza lokalnego potencjału i uwarunkowań rozwojowych – w tym m.in.: powołanie dwóch zespołów problemowych/paneli ekspertów (ds. polityki gospodarczej i ds. polityki społecznej) dla każdego obszaru funkcjonalnego; warsztaty moderowane; badania społeczne, ekspertyzy oraz końcowy raport diagnozy.

2.  Lokalny system zarządzania zmianą gospodarczą – w tym m.in.: warsztaty strategiczne, opracowanie Lokalnej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą, ekspertyz dotyczących partnerskiego modelu zarządzania partnerstwami oraz systemu wdrażania i oceny LSZZG, Fora Zmian Gospodarczych, szkolenie dla członków Partnerstw oraz opracowanie ekspertyzy pt. „Natura 2000 – 2020”.

3. Upowszechnienie implikacji zmiany gospodarczej dla obszarów Natura 2000 – w tym m.in.: utworzenie platformy elektronicznej poświęconej prezentacji zagadnień związanych
z warunkami gospodarowania na terenach Natura 2000 (także w wersji anglojęzycznej); spoty radiowe upowszechniające tematykę projektu, wydanie publikacji poświęconej metodom zarządzania zmianą gospodarczą oraz konferencja końcowa.

Więcej informacji w Biurze Projektu:
16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 18
(siedziba Fundacji EFORT)
oraz pod nr tel. 85 663 16 93

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżet Państwa